OBCHODNÍ PODMÍNKY


(CZ) OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti EXJUICE s.r.o.
se sídlem Ostravská 585/10, Český Těšín 73701
IČ: 08157804 DIČ: CZ 0
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://pivosaxenberg.webnode.cz/ 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EXJUICE s.r.o. , se sídlem Ostravská 585/10, Český Těšín 73701  , identifikační číslo: 08157804  , (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://pivosaxenberg.webnode.cz/  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.9.1. Při dodávce zboží, které obsahuje alkoholické výrobky/výrobek, prostřednictvím kurýra bude na zásilce uvedeno, že tuto je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. Pracovník kurýrní služby zásilku předá adresátovi jen v případě, že mu tento prokáže, že údaj o věku Kupujícího odpovídá skutečnosti (např. OP nebo jiným dokladem).

3.9.2. Při dodání zboží formou osobního odběru nebo se Kupující zavazuje prokázat na požádání Prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. V opačném případě se považuje kupní Smlouva za zrušenou a zboží se vrátí Prodávajícímu.

3.10. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována. Kupujícímu je na vyžádání kupní smlouva přístupná ve lhůtě 1 roku ode dne jejího podpisu.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5607792369/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně platební kartou;

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do [3] dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající EXJUICE s.r.o., IČ 08157804 plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@sachsenberg.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (5) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@sachsenberg.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ostravská 585/10, Český Těšín 73701, adresa elektronické pošty info@sachsenberg.cz, telefon +420 608 710 005.

V Českém Těšíně dne 1. 2. 2020


(PL) REGULAMIN SKLEPU ONLINE

REGULAMIN

www.piwex.pl oraz www.pivosaxenberg.webnode.cz
z dnia 23/06/2020 roku
(tego samego dnia opublikowany)
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu www.piwex.pl oraz www.pivosaxenberg.webnode.cz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie działania Serwisu lub odnośnie treści Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@saxenberg.com

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu jest

obchodní společnosti EXJUICE s.r.o.
se sídlem Ostravská 585/10, Český Těšín 73701
IČ: 08157804 DIČ: CZ 0
w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://pivosaxenberg.webnode.cz/

Spółka EXJUICE s.r.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada:
a) Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
b) Sprzedaż dokonywana jest w punkcie sprzedaży detaliczno-hurtowej (Sklepie) przy ul. Ostrawska 585/10, 737 01 Český Těšín, Czech Republic adres e-mail info@saxenberg.com Sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Za każdym razem gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o Sklepie, dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie.
Kontakt klienta ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej pod adresem info@saxenberg.com
b) dane adresowe właściciela www.piwex.pl oraz https://pivosaxenberg.webnode.cz/pl/ znajdują się także na dole strony w zakładce "Skontaktuj nas".

§ 2.

DEFINICJE

Regulamin - niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.piwex.pl oraz https://pivosaxenberg.webnode.cz/pl/, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę ze Zleceniobiorcą.
Właściciel / obchodní společnosti EXJUICE s.r.o., ID: 08157804 se sídlem Ostravská 585/10, Český Těšín 73701, Czech Republic.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienia w ramach Sklepu.

Sklep - punkt sprzedaży detalicznej przy ul. Ostrawska 585/10, 737 01 Český Těšín, Czech Republic.
Umowa / Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy EXJUICE s.r.o., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (właścicielem Sklepu "PIWEX") a Klientem.
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm.).
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze zm.).
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Towar - produkty, mogące być także napojami alkoholowymi, zaprezentowane i oferowane w Sklepie.
Koszyk - element funkcji Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Formularz rejestracyjny - formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
Newsletter - świadczona przez Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
Sprzedający - rozumie się przez to właściciela sklepu tj. spółkę obchodní společnosti EXJUICE s.r.o., ID: 08157804 se sídlem Ostravská 585/10, Český Těšín 73701, Czech Republic.

§ 2.

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności zasady zawarcia Umowy, prawa i obowiązki Stron tej Umowy, w tym dokonywania zapłaty, a także zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz składanie reklamacji.
Serwis: www.piwex.pl oraz https://pivosaxenberg.webnode.cz/pl/ oraz sklep stacjonarny przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Celem funkcjonowania witryny internetowej: www.piwex.pl oraz https://pivosaxenberg.webnode.cz/pl/ jest ułatwienie Kupującym zapoznanie się z aktualną ofertą napojów alkoholowych oferowanymi przez Sprzedającego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z Serwisu oraz dokonywanie zakupów oferowanych towarów, przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia.
Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Regulamin jest udostępniany w sposób nieodpłatny.
Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
Niniejszy regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców, korzystających z Serwisu. Określa on w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z kont utworzonych przez użytkownika Serwisu oraz warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu.
Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby Sprzedającego. Użytkownik korzystający z witryny internetowej www.piwex.pl oraz https://pivosaxenberg.webnode.cz/pl/ oświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej i jej usług jest w kraju, z którego korzysta prawnie dozwolone.
Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania przez Klienta Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku stwierdzenia korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Zleceniobiorca w zależności od okoliczności, ma prawo do tymczasowego zawieszenia lub trwałego zablokowania konta Klienta.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniobiorca, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym
w odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.
Sprzedający nie odpowiada za szkody związane z występującymi po stronie Klienta problemami technicznymi.
Sprzedający nie odpowiada za przejściowe awarie Serwisu, które są spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności, jeżeli powstały one w związku z działaniem lub zaniechaniem osób dostarczających usługi informatyczne oraz płatności.
Sprzedający jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu na czas konieczny do przeprowadzenia jego modernizacji, naprawy itp.
Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami).
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
Zabrania się wykorzystywania do jakichkolwiek celów materiałów znajdujących się na stronie Serwisu, w tym dokumentów, treści, zdjęć oraz grafik, chyba, że możliwość takiego wykorzystania wynika z powszechnie obowiązującego prawa.
Sprzedający nie odpowiada za szkody związane z podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych wymaganych przez Serwis.

§ 3.

ZEZWOLENIA

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa.

ZAWARCIE UMOWY

Zawarcie Umowy dokonuje się za pomocą Serwisu i wymaga wyboru przez Klienta interesujących go towarów, a następnie wypełnienia przygotowanego formularza.
Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga podania w szczególności danych Klienta oraz złożenia koniecznych oświadczeń poprzez zaznaczenie wszystkich obowiązkowych checkbox'ów.
Za pośrednictwem strony internetowej www.piwex.pl oraz https://pivosaxenberg.webnode.cz/pl/ możliwe jest również składania zamówienia jako gość. Warunkiem składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej jest ukończenie 18 roku życia.
Sprzedający wymaga podania następujących danych:
1) W przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail);
2) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mającej zdolność prawną: firmę (nazwę), adres, numer telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko pełnoletniej osoby uprawnionej do przyjęcia Usługi).
5. Sprzedający wymaga złożenia następujących oświadczeń:
1) O zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu,
2) O zapoznaniu się i akceptacji Polityki Prywatności, w której zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych,
6. Po skutecznym zawarciu Umowy Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na wskazany przez siebie adres e-mail.
7. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta, sklep wymaga podania w szczególności jego prawdziwej daty urodzenia. Jednocześnie Sprzedający, zastrzega, iż nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za podanie danych nieprawdziwych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta. Co więcej, zastrzega sobie również prawo do dokonywania czynności weryfikacyjnych wiek.
8. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta. W przypadku podania niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym, zarejestrowanie na stronie internetowej sklepu nie będzie możliwe. Ponadto, nie będzie możliwe przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
9. Uprawnienie o którym mowa powyżej może mieć również miejsce w następujących przypadkach:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu ;
c) dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
10. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Sprzedającego.
11. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby pełnoletnie, trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru, którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych w internecie.

§ 5.

ZAPŁATA ZA ZAMÓWIENIE

Płatności należy dokonać zgodnie z poleceniami Serwisu, za pomocą udostępnionych tam Klientom rozwiązań technicznych bezpośrednio po zawarciu Umowy. Ceny ostateczne sa do zaplaty w walucie obcej i umawiamy się na zapłatę w walucie CZK Korony Czeskiej.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
1) Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
2) Szybkie płatności tPay
3) Kartą w Sklepie
4) Gotówką w Sklepie
3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
4. Odbiorcą płatności jest Sprzedający.
5. Brak dokonania przez Klienta niezwłocznej zapłaty bezpośrednio po zawarciu Umowy, jest jednoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od Umowy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailowo. W przypadku dalszego zamiaru zamówienia Usługi, Klient jest zobowiązany do ponownego przejścia procedury zawarcia Umowy.

§ 6.

WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Sprzedający, umożliwia Klientom Sklepu składanie zamówienia towarów oferowanych przez Sprzedającego. Zamówienia składane są przez Klientów za pośrednictwem Serwisu.
Sprzedający rozpocznie wykonywanie skutecznie zawartej Umowy dopiero po dokonaniu przez Klienta pełnej zapłaty.
Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia, że ma ukończone 18 lat. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności Klienta składającego zamówienie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność zamawiającego Klienta.
Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "potwierdzam zakup" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybieranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie.
Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówionego towaru, który nastąpi przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności: nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia, jest pełnoletnia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw.
Odbiór zamówionych towarów, będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży położonym przy ul. Ostravska 585/10, 73701 Český Těšín, Czech Republic.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego.
Sprzedający przy realizacji Zamówienia może korzystać z pomocy osób trzecich, za które odpowiada jak za działania własne.
W przypadku braku dostępności jednego bądź większej ilości zamówionych produktów, Sprzedający przed realizacją Umowy skontaktuje się z Klientem, który będzie miał do wyboru podmianę niedostępnych produktów albo zwrot zapłaty w części odpowiadającej niedostarczonym produktom.
W sytuacji, kiedy Klient nie ma możliwości dokonania odbioru zamówionego towaru osobiście, może on upoważnić do odbioru towaru, inną pełnoletnią osobę trzecią, wskazaną podczas składania zamówienia. W takim przypadku, wydanie zamówionego towaru nastąpi w momencie wydania towarów przez Sprzedawcę Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. Zaznaczając opcję zamówienia towaru, za pośrednictwem osoby trzeciej(Kurier UPS albo kurier Paczkomaty InPost) Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu.
W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu powyższego, dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach i warunkach poczynionych pomiędzy Klientem a osobą trzecią. W takim przypadku, towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest na adres wskazany podczas składania zamówienia.
W przypadku określonych w ustępie 11 i 12, Sprzedający ma prawo doliczać do zamówienia opłaty dodatkowe, o których jest informowany w trakcie składania i realizacji zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
Sprzedający może odmówić wykonania Usługi w przypadku:
1) gdy Klient odmówi wylegitymowania się zgodnie z ust. 6 powyżej,
2) gdy Klient podał nieprawdziwe dane podczas zawierania Umowy, a w szczególności, gdy
z okazanego dokumentu tożsamości będzie wynikało, że Klient nie jest pełnoletni,
3) gdy z zachowania Klienta będzie wynikało, że ten jest nietrzeźwy, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
4) gdy nabierze podejrzeń, że wykonana Usługa może prowadzić do podania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
5) wulgarnego, agresywnego lub innego nagannego zachowania Klienta lub osób z nim przebywających,
6) jeżeli poweźmie wiadomość, że wykonanie Usługi prowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
12. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 14 powyżej, Klient zostanie obciążony równowartością 100% kosztów dostawy brutto złożonego zamówienia, co stanowić będzie koszt częściowo wykonanej kompletacji, w tym w szczególności, koszt przygotowania Towaru do prawidłowego wykonania oraz koszt pakowania. Pozostała kwota zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę przekraczającą próg darmowej dostawy, zostanie pobrana kwota w wysokości 40,00 zł brutto.
13. Sprzedający może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy za zwrotem Klientowi całej wpłaconej kwoty, o czym Klient zostanie powiadomiony na wskazany przez siebie adres e-mail.

§ 7.

REKLAMACJA

Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedającego, wskazany w § 1 lub mailowo pod adresem: info@saxenberg.com
Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Sprzedający powiadomi o tym fakcie składającego reklamację i wyznaczy dodatkowy termin na jej rozpatrzenie.
Reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, fakultatywnie e-mail lub telefon) oraz dokładny opis problemu. Reklamacja, która nie będzie zawierała choćby jednego z w/w elementów zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym składający zostanie poinformowany wraz z podaniem przyczyny takiego działania (jeżeli ze względu na zakres podanych danych, takie poinformowanie będzie w ogóle możliwe).

§ 8.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego zawarte są
w udostępnionej w Serwisie Polityce Prywatności.
Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania
z Serwisu oraz przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

§ 9.

ZMIANA REGULAMINU

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu.
Umowy zawarte przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad, chyba, że co innego wynika lub będzie wynikać z przepisów prawa.
Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, w jaki udostępniany jest niniejszy Regulamin.

§ 10.

OPINIE

Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Serwisie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie - formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy.
Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Serwisie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis.
Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 10 % do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie. Kod rabatowy ma ważność 30 dni. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Serwisie niezwłocznie po wystawieniu opinii.
Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z Umową, zastosowanie mają zapisy Umowy.
W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, co nie ma wpływu na ważność pozostałych zapisów Regulaminu.
Wszelkie oświadczenia związane z działalnością Serwisu oraz interpretacją treści Regulaminu powinny być dokonywane mailowo na adres: info@saxenberg.com lub pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w § 1 Regulaminu. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej
i miejscowej a to na terenie Republiki Czeskiej.